Privacy Policy

This page describes the legal terms and conditions which apply to every Internet user visiting the ATS GROEP website or the website of ATS GROEP’s subsidiaries and affiliates (together, the “Websites”). In consulting this site you undertake to comply with these terms and conditions without reservation. We would advise you to consult these terms regularly, as they may be modified from time to time and without warning.

Download de externe privacy policy ATS groep & affiliates

Externe Privacy Policy - ATS

Dit document bevat de omstandigheden waarin de NV Advices For Technical Systems, met maatschappelijke zetel te 9820 Merelbeke, Karel De Roosestraat 15, KBO 0425.815.647 en haar dochterondernemingen:

▪ Ats Brussels NV – KBO 0451.575.679
▪ De Jonge Luc NV – KBO 0428.249.555
▪ Cretel NV – KBO 0436.872.360
▪ VDC Roeselare NV – KBO 0402.762.113
▪ Ohmewatt NV – KBO 0438.956.474
▪ Marganne NV – KBO 0423.711.341
▪ Ats Antwerp NV – KBO 0404.625.602
▪ All Professional Services NV – KBO 0477.378.252
▪ A.T.S. TECHNICS NV – KBO 0419.963.676
▪ Autrosystems NV – KBO 0437.588.477
▪ Logitrans Belgium NV – KBO 0464.747.784
▪ Gezel II NV – KBO 0419.931.014
▪ Chauffage Acar NV – KBO 0414.684.403

(hierna samen ATS), uw persoonsgegevens verzamelen, bewerken en gebruiken evenals de wijze waarop wij deze beveiligen.

ATS verbindt zich ertoe om de wettelijke voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens zoals o.m. opgenomen in de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (Algemene Verordening Gegevensbescherming, hierna “AVG”) strikt na te leven.

ATS houdt eraan haar klanten en de bij haar activiteiten betrokken partijen te informeren omtrent welke persoonsgegevens zij bewaart, de wijze waarop dit gebeurt, evenals de redenen waarom zij dit doet. Deze informatie vindt u terug in de huidige privacy policy.

De huidige privacy policy betreft de gegevens waarbij ATS optreedt als verwerkingsverantwoordelijke, t.t.z. wanneer ATS persoonsgegevens inzamelt voor haar eigen doeleinden en niet in opdracht van een klant of partner.

Indien u van oordeel bent dat ATS niet op afdoende wijze uw privacy zou beschermen kan u ons steeds contacteren op info@atsgroep.be.

1. Verantwoordelijke.

Uw gegevens kunnen worden opgeslagen en bewerkt door ATS in functie van de uitvoering van haar activiteiten en diensten. De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens is ATS.

2. Categorieën van gegevens.

Volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen door ATS worden verwerkt :

▪ Naam en voornaam
▪ Taal
▪ Woonplaats
▪ Rekeningnummer
▪ Vaste en/of mobiele telefoon
▪ E-mailadres
▪ Nationaliteit
▪ Camerabeelden
▪ Activiteiten op onze website (cookies)
▪ IP-Adres
▪ Eventueel bijkomende persoonsgegevens die worden verstrekt

ATS verwerkt geen gegevens die uw ras of etnische afkomst onthullen, of politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, gezondheids- of levensgegevens of seksuele gerichtheid, genetische gegevens of biometrische gegevens.

3. Doelstellingen en grondslagen van de verwerkingen.

ATS zal uw persoonsgegevens in het algemeen slechts verwerken in de gevallen toegelaten door art. 6.1 AVG, t.t.z.:

▪ Wanneer dit noodzakelijk is in functie van het uitvoeren van een overeenkomst;
▪ Teneinde te voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting;
▪ Wanneer dit noodzakelijk is om de vitale belagen van de betrokkene te beschermen;
▪ Wanneer dit noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de onderneming (b.v. voorkomen van fraude, interne administratie, direct marketing,…);
▪ Indien u hiervoor toestemming hebt gegeven.

ATS verwerkt uw persoonsgegevens in het bijzonder omwille van volgende doelstellingen:

▪ Teneinde ATS toe te laten de prestaties waartoe zij zich verbindt optimaal uit te voeren;
▪ Om de veiligheid van haar klanten en personeel te kunnen garanderen;
▪ Met het oog op het verzorgen en verbeteren van de website;
▪ Voor statistische analyse van de klanten;
Teneinde u – indien nodig – te contacteren in het kader van de diensten die door ATS worden verstrekt, dit zal voornamelijk het geval zijn indien u klant bent bij ATS;
▪ Het sturen van nieuwsbrieven en aanbiedingen naar klanten en andere betrokken partijen;
▪ Het beschermen van de rechten van ATS ingeval van enige vorm van betwisting i.v.m. een handeling of activiteit van ATS.

Deze handelingen zijn ofwel gebaseerd op een overeenkomst tussen de klant of de betrokkene en ATS ofwel op de gerechtvaardigde belangen van ATS teneinde een correcte en optimale dienstverlening te verzekeren.

Wat betreft de gerechtvaardigde belangen van ATS worden de gegevens van de klanten en betrokkenen aangewend teneinde hen mededelingen te doen met betrekking tot producten of diensten gelijkaardig of gerelateerd aan deze die zij voorheen reeds hebben aangeschaft of waarvan zij gebruik kunnen maken of reeds hebben gemaakt.

De verwerking van de persoonsgegevens door ATS kan eveneens gerechtvaardigd worden door de op ATS rustende wettelijke verplichtingen. Zo is ATS in dit kader onder meer onderworpen aan fiscale en boekhoudkundige regels die het bewaren en het overmaken van bepaalde persoonsgegevens aan de bevoegde administraties verplichten.

Inzake nieuwsbrieven hanteert ATS een opt-in beleid. Dit betekent dat ATS slechts nieuwsbrieven zal toesturen aan de betrokkenen of klanten die zich hiermee akkoord hebben verklaard.

4. Bewaartermijnen.

ATS zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens werden verzameld. ATS zal uw gegevens dan ook maximum 1 jaar nadat de klant gebruik heeft gemaakt van haar producten, diensten en faciliteiten bewaren.

Na deze periode zullen alle persoonsgegevens worden verwijderd behoudens de hierna volgende categorieën

▪ Betalingen en facturatiegegevens worden een bijkomende periode van 6 jaar (of een totaal van 7 jaar) bijgehouden teneinde te voldoen aan de fiscale verplichtingen;
▪ Indien de klant de nieuwsbrief van ATS wenst te ontvangen;
▪ Eventuele gegevens die door wettelijke verplichtingen dienen te worden bewaard.

5. Doorgifte en derden.

In principe zullen uw gegevens louter intern door ATS (en eventuele verbonden vennootschappen evenals rechtsopvolgers) worden behandeld. In functie van het uitvoeren van haar doelstellingen en taken zullen eveneens gegevens worden gedeeld en samengelegd met onderstaande verbonden vennootschappen:

▪ Ats Brussels NV – KBO 0451.575.679
▪ De Jonge Luc NV – KBO 0428.249.555
▪ Cretel NV – KBO 0436.872.360
▪ VDC Roeselare NV – KBO 0402.762.113
▪ Ohmewatt NV – KBO 0438.956.474
▪ Marganne NV – KBO 0423.711.341
▪ Ats Antwerp NV – KBO 0404.625.602
▪ All Professional Services NV – KBO 0477.378.252
▪ A.T.S. TECHNICS NV – KBO 0419.963.676
▪ Autrosystems NV – KBO 0437.588.477
▪ Logitrans Belgium NV – KBO 0464.747.784
▪ Gezel II NV – KBO 0419.931.014
▪ Chauffage Acar NV – KBO 0414.684.403

De persoonsgegevens die door ATS worden verwerkt zullen door de verschillende medewerkers van ATS kunnen worden gebruikt teneinde een zo goed mogelijke dienstverlening te garanderen.

ATS garandeert hierbij dat haar werknemers enkel deze persoonsgegevens zal gebruiken en verwerken die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van zijn of haar taken. ATS garandeert dat iedere verwerking die door of voor haar door een verwerker geschiedt conform de geldende regelgeving zal gebeuren.

ATS doet eveneens beroep op bepaalde verwerkers teneinde haar dienstverlening optimaal te houden. Dit betreft:

▪ Internet omgeving (hosting website en WIFI-voorziening);
▪ IT-Infrastructuur (Servers, CRM, mailservice edm.);
▪ ISP en telefonie aanbieders;
▪ Betalingssystemen;
▪ Beveiligingsfirma’s

Aangezien deze externe partijen in aanraking kunnen komen met persoonsgegevens verbindt ATS zich ertoe om de nodige verwerkersovereenkomsten met dergelijke externe partijen af te sluiten teneinde een adequate bescherming van persoonsgegevens te kunnen verzekeren.

Soms is ATS ook verplicht om uw persoonsgegevens over te maken aan derden. Dit is voornamelijk het geval indien een wet of een gerechtelijke beslissing ons hiertoe verplicht of indien publieke instanties het recht hebben om deze gegevens van ons op te vragen. In principe zullen uw gegevens niet worden overgedragen naar derde landen (buiten de Europese Unie) noch aan enige internationale organisaties behoudens in bovenstaande gevallen.

Naast deze ontvangers zal ATS geen persoonsgegevens aan een derde doorgeven zonder uw voorafgaande goedkeuring.

6. Rechten van de betrokkene.

U heeft het recht op inzage en verbetering met betrekking tot de persoonsgegevens die ATS van u bewaart. Daarnaast kunt u eveneens het verwijderen van uw gegevens vragen in de gevallen zoals ze door de wetgeving worden voorzien, o.m.:

▪ Indien de gegevens niet langer nodig om de doeleinden van de verwerkingen ervan te vervullen.
▪ Indien u uw toestemming hebt ingetrokken en er geen andere rechtsgrond tot verwerking bestaat
▪ Indien u uw recht op bezwaar hebt uitgeoefend
▪ Indien er sprake is van een onrechtmatige verwerking
▪ Teneinde te voldoen aan een wettelijke verplichting

U heeft ook het recht de goedkeuring die werd gegeven voor een verwerking van uw persoonsgegevens opnieuw in te trekken (indien de verwerking op basis van toestemming is gebeurd), en onder voorbehoud van de eventuele invloed daarvan op enige dienstverlening

Indien u de verwerking van de gegevens door ATS betwist, kunt u om de beperking van de verwerking verzoeken tot een oplossing voor deze betwisting werd gevonden.

Tot slot bezit u eveneens een recht op overdracht van uw gegevens indien de verwerking ervan gebeurt via geautomatiseerde procedés. U kan zich eveneens, zonder enige rechtvaardiging, verzetten tegen het gebruiken van de persoonsgegevens voor direct marketing.

Indien u deze rechten wenst uit te voeren kunt u een e-mail sturen naar het adres: info@atsgroep.be.

Om de identiteit van de aanvrager te kunnen nagaan en te vermijden dat een onbevoegde persoon toegang zou krijgen tot persoonsgegevens die deze persoon niet aanbelangen, dient hierbij een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart of paspoort gevoegd te worden.

Indien u meent dat daartoe aanleiding bestaat kan u een klacht neerleggen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 BRUSSEL
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
commission@privacycommission.be

 

7. Cookies

Wanneer u de website van ATS bezoekt probeert ATS uw ervaring zo aangenaam mogelijk te maken. Om die reden wordt er gebruik gemaakt van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die soms worden gedownload op uw computer of mobiele toestellen wanneer u de website voor het eerst bezoekt, zodat we weten wie u bent. Doorgaans bevatten cookies twee soorten informatie: een websitenaam en een unieke gebruikers-ID. Cookies alleen kunnen niet gebruikt worden om u te identificeren, ze kunnen wel worden gebruikt om uw IP-adres te identificeren. Cookies helpen ATS om uw computer of mobiel toestel te herkennen bij uw volgend bezoek en helpen ons bij het herinneren van uw gebruikersnaam en voorkeuren, het analyseren van de werking van de website en bieden ons de mogelijkheid u inhoud aan te bieden die voor u relevant is.

Over het algemeen kunnen cookies die op deze website worden gebruikt de volgende functies uitvoeren:

▪ Functionele cookies: identificeren van de gebruiker als hij/zij inlogt en het onthouden van handelingen van de gebruiker op de website ;
▪ Niet-functionele cookies: om het surfgedrag van bezoekers vast te leggen, worden gebruikt om sociale-mediamodules aan te bieden op een website (zie verder).

Wij gebruiken of staan derde partijen toe om cookies aan te leveren die in de bovenstaande. categorieën vallen. ATS maakt gebruik van Google Analytics om te helpen bij het volgen van ons websiteverkeer. ATS kan ook cookies van derden gebruiken om haar te helpen bij marktonderzoek, het verbeteren van de sitefunctionaliteit en het controleren van de naleving van de Algemene voorwaarden en het auteursrechtbeleid zoals vermeld in de Algemene voorwaarden.

Door onze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat we dit soort cookies op uw apparaat kunnen plaatsen. ATS heeft koppelingen naar sociale netwerksites (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot: Facebook, Instagram, LinkedIn, …). Deze websites kunnen cookies op uw computer plaatsen. ATS heeft geen controle over hoe zij hun cookies gebruiken en wij raden u aan hun website te bezoeken om te zien hoe zij deze gebruiken.

Meer informatie over cookies kunt u terugvinden op www.aboutcookies.org. Houd er rekening mee dat u door het blokkeren of verwijderen van cookies mogelijk niet ten volle kunt profiteren van onze website. Bij uw eerste bezoek aan de website van ATS wordt gevraagd om de verschillende soorten cookies te aanvaarden. De bezoeker van de website kan ten allen tijde zijn toestemming intrekken en de cookies-instellingen wijzigingen.

8. Beveiliging van de gegevens.

ATS controleert permanent de beveiliging van de persoonsgegevens die binnen haar organisatie worden bewaard en verwerkt. Als verantwoordelijke voor de verwerking en als potentieel verwerker verbindt ATS zich er toe alle nodige technische en organisatorische maatregelen te nemen om te vermijden dat onbevoegde personen toegang krijgen tot de persoonsgegevens die haar werden toevertrouwd. Hiermee tracht zij eveneens het verlies, de vernietiging of de niet toegestane verdeling van deze gegevens te vermijden.

ATS gebruikt systemen die regelmatig worden geüpdatet, de toegang tot de persoonsgegevens beperken en firewalls bevatten die overeenstemmen met de geldende standaard hieromtrent. ATS verbindt er zich toe u te informeren omtrent iedere inbreuk op deze privacy-statement die een ernstige impact op u kan hebben.

9. Aanpassingen.

Het staat ATS vrij deze privacy-statement van tijd tot tijd eenzijdig te wijzigen, desgevallend in functie van wijzigende wetgeving. In dergelijk geval zal een aankondiging op de website worden gedaan.