Terms of service

Algemene verkoopvoorwaarden ATS Groep

 1. Toepassingsgebied

1.1. Elke overeenkomst tot levering van goederen, materialen of diensten door ATS NV is onderworpen aan de volgende contractvoorwaarden, dewelke de toepassing van eventuele algemene contractvoorwaarden van de klant uitsluiten, en van dewelke enkel kan worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk door ATS NV wordt aanvaard.

1.2. Deze contractvoorwaarden primeren op alle andere medegedeelde algemene contractvoorwaarden. Zij primeren ook op eventuele algemene contractvoorwaarden welke nog aan de klant zouden worden meegedeeld, tenzij bij deze mededeling uitdrukkelijk anders werd overeengekomen.

 1. Sluiten van de overeenkomst: offerte, bestelling en orderbevestiging

2.1. Onze catalogi, brochures, prijslijsten, voorstellen, offertes en om het even welke andere inlichtingen gelden enkel ter informatie.

ATS NV wordt enkel verbonden door haar eigen schriftelijke orderbevestiging, zonder dewelke geen overeenkomst tot stand kan komen.

2.2. Elke overeenkomst omvat slechts die goederen, materialen en/of diensten die uitdrukkelijk vermeld zijn in de door ATS NV gegeven orderbevestiging.

2.3. De klant zal ATS NV op eigen initiatief de nodige informatie bezorgen betreffende de technische context en de precieze noden van het bedrijf die nodig zijn voor de goede uitvoering van de overeenkomst, en dit zowel gedurende de voorafgaande besprekingen als tijdens de uitvoering van de overeenkomst.

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, garandeert ATS NV op geen enkele wijze dat de in haar offerte en/of in de orderbevestiging vermelde goederen, materialen en/of diensten in alle geval zullen volstaan voor het door de klant beoogde resultaat.

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst komt vast te staan dat bijkomende goederen, materialen en/of diensten noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van de overeenkomst volgens de regels van de kunst, zullen deze aanleiding geven tot een meerprijs, berekend aan de door ATS NV op dat ogenblik gehanteerde eenheidsprijzen.

2.4. De documenten, voorwerp van de offerte, zijn van strikt vertrouwelijke aard en mogen noch weergegeven, noch meegedeeld of gebruikt worden zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toelating van ATS NV. De berekeningen, ontwerpen, monsters, modellen en tekeningen blijven exclusieve eigendom van ATS NV.

 1. Prijzen

3.1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen, zijn alle vermelde prijzen exclusief BTW, dewelke altijd ten laste van de klant valt.

3.2. De in de offerte en/of de orderbevestiging vermelde prijzen omvatten enkel de uitdrukkelijk erin vermelde goederen, materialen en/of diensten.

Alle andere geleverde goederen, materialen en/of diensten geven aanleiding tot een meerprijs, berekend aan de door ATS NV op dat ogenblik gehanteerde eenheidsprijzen, ongeacht of zij door de klant werden bijbesteld voor of nadat reeds met de uitvoering van de overeenkomst werd aangevangen, dan wel na het aanvangen van de werken noodzakelijk zijn gebleken voor de goede uitvoering ervan volgens de regels van de kunst.

3.3. Indien de klant de overeenkomst wenst te wijzigen heeft ATS NV het recht de overeengekomen prijs te herzien, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst, zonder ingebrekestelling en met onmiddellijke ingang als ontbonden te aanzien, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

Hetzelfde geldt indien de klant een bestelling heeft geplaatst doch nalaat het voorschot binnen de vooropgestelde termijn te betalen.

In voorkomend geval zal ATS NV de herziene prijs en desgevallend het bedrag van het aanvullend voorschot dat dient te worden betaald zo snel als mogelijk aan de klant meedelen. De klant zal binnen de vooropgestelde termijn, of bij gebreke daaraan binnen een termijn van acht dagen, aan ATS NV schriftelijk kennis geven van het aanvaarden van de herziene prijs en desgevallend het aanvullend voorschot.

Indien de klant de herziene prijs en/of het aanvullend voorschot niet schriftelijk aanvaardt binnen de vooropgestelde termijn, zal de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst, zonder ingebrekestelling en met onmiddellijke ingang als ontbonden worden aanzien, onverminderd het recht van ATS NV op schadevergoeding.

 1. Uitvoering van de overeenkomst

4.1. Tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen wordt de uitvoering van de overeenkomst slechts aangevangen nadat ATS NV het overeengekomen voorschot heeft ontvangen.

Voor zover ATS NV het voorschot heeft ontvangen wordt met de uitvoering van de overeenkomst begonnen op de in de opdrachtbevestiging vooropgestelde dag. ATS NV kan echter ten allen tijde, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, de werken uiterlijk vijf werkdagen vroeger of later starten.

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden de werken uitgevoerd van maandag tot vrijdag tussen 07.00 en 17.00 uur.

4.2. De inrichting van de toegangswegen en de lokalen wordt verricht door de klant, ten zijnen laste en onder zijn volledige aansprakelijkheid. Hij is ertoe gehouden ATS NV te verwittigen zodra deze werken voltooid zijn opdat ATS NV haar personeel op gepaste tijd zou kunnen uitzenden en de werken tijdig zouden kunnen beginnen.

4.3. Indien de werken worden uitgevoerd met de hulp van onze werknemers, gebeurt dat in volle onafhankelijkheid. De klant verbindt er zich toe om geen leiding te geven aan of toezicht uit te oefenen op de werknemers van ATS NV.

 1. Leverings- of uitvoeringstermijnen

5.1. De leverings- of uitvoeringstermijnen beginnen te lopen vanaf de aanvang van de werken.

Tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen, zijn de vooropgestelde leverings- of uitvoeringstermijnen niet bindend en gelden zij slechts ten titel van inlichting en bij benadering.

Zelfs indien uitdrukkelijk overeengekomen, kunnen de vooropgestelde leverings- of uitvoeringstermijnen worden verlengd indien ATS NV de werken niet kan aanvangen of verder zetten of indien de uitvoering wordt vertraagd om redenen die haar vreemd zijn.

Indien de betaling van een voorschot werd overeengekomen en dit niet binnen de overeengekomen termijn wordt betaald, is ATS NV hoe dan ook niet langer gebonden door de vooropgestelde leverings- of uitvoeringstermijnen.

5.2. ATS NV zal slechts gehouden zijn tot het betalen van een schadevergoeding omwille van de vertraging in de levering en/of de uitvoering van de overeenkomst in zoverre dit uitdrukkelijk en schriftelijk werd overeengekomen.

In voorkomend geval zal de verschuldigde vertragingsboete in geen geval meer kunnen bedragen dan 2% van de overeengekomen waarde van de werken waarvan de uitvoering is vertraagd.

5.3. Indien geen leverings- of uitvoeringstermijnen werden overeengekomen is ATS NV er enkel toe gehouden de overeenkomst binnen een redelijke termijn uit te voeren.

 1. Oplevering

6.1. De klant is er toe gehouden alle geleverde materialen, goederen en/of diensten onmiddellijk na de (desgevallend voorlopige) oplevering te onderzoeken op zichtbare gebreken en deze in voorkomend geval onverwijld, doch in alle geval binnen de acht dagen, schriftelijk aan ATS NV te melden.

De klant is er tevens toe gehouden elke klacht met betrekking tot verborgen gebreken onverwijld, en alleszins uiterlijk binnen de acht dagen na de ontdekking ervan, schriftelijk aan ATS NV te melden.

De klant is er tenslotte toe gehouden elke klacht in verband met een factuur binnen de acht dagen vanaf de factuurdatum schriftelijk aan ATS NV te melden.

Na verloop van deze termijnen worden de eventuele gebreken, dan wel de toegezonden factuur, geacht door de klant te zijn aanvaard en is ATS NV niet meer verplicht enige klacht of enig protest van welke aard ook nog in aanmerking te nemen. Het nazien en/of beantwoorden van buiten de voormelde termijnen geformuleerde klachten of protesten geschiedt steeds onder voorbehoud van alle rechten en kan bijgevolg geenszins de aanvaarding ervan door ATS NV impliceren.

6.2. De oplevering geschiedt op risico van de klant, die er zich toe verbindt zich tegen eventuele schadegevallen te verzekeren.

6.3. Tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen, zijn de eventuele kosten verbonden aan de bij wet verplicht gestelde of door de klant verlangde technische controles door externe diensten ten laste van de klant.

 1. Betalingsvoorwaarden

7.1. Tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen, zijn alle facturen betaalbaar op de zetel van ATS NV.

Betaling gebeurt uitsluitend door overschrijving op de aangegeven financiële rekening van ATS NV en wordt geacht te zijn gedaan vanaf het ogenblik dat de gelden op de voormelde financiële rekening worden gecrediteerd.

7.2. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders werd bedongen, dient de overeengekomen prijs te worden betaald als volgt:

 • een voorschot van 30% van de overeengekomen prijs bij de bestelling van de werken, overeenkomstig de bij de orderbevestiging uitgereikte factuur;
 • een voorschot van 10% van de overeengekomen prijs bij het begin van de werken, overeenkomstig de dan uitgereikte factuur;
 • het saldo overeenkomstig de volgens de vordering van de werken uitgereikte facturen.

Indien de levering of uitvoering van de werken op vraag van de klant met het uitdrukkelijk akkoord van ATS NV wordt uitgesteld, blijft de klant gehouden tot betaling van het overeengekomen voorschot op de overeengekomen datum.

7.3. Alle facturen zijn betaalbaar binnen de dertig dagen vanaf de factuurdatum, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst.

7.4. In geval van een vertraging in de betaling zal de in gebreke blijvende partij van rechtswege en zonder ingebrekestelling aan de andere verschuldigd zijn:

 • een nalatigheidsintrest vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag van de effectieve en integrale betaling ervan, berekend aan een intrestvoet zoals bepaald in de Wet op de betalingsachterstand inzake handelstransacties;
 • daarenboven, de vergoeding van alle door de vertraging in de betaling ontstane invorderingskosten, met een minimum van 10% van de hoofdsom of het onbetaald gebleven saldo ervan, bedrag dat evenwel niet lager zal zijn dan 500,00 euro.

7.5. Zolang alle aan ATS NV verschuldigde bedragen van welke aard en op grond van welke oorzaak ook, niet tijdig en volledig (hoofdsom, eventuele intresten, schadebeding en eventuele gerechtskosten) werden betaald door de klant, is ATS NV, ook na samenloop, gerechtigd zich te beroepen op schuldvergelijking tussen bedragen die partijen, om welke reden en op grond van welke oorzaak ook , verschuldigd zouden zijn aan elkaar, en dit ten belope van het kleinste bedrag.

 1. Waarborgen

8.1. De geleverde goederen en materialen blijven de eigendom van ATS NV tot de prijs van de overeenkomst waarvan zij het voorwerp uitmaken volledig is betaald en de klant zich van alle op hem rustende verbintenissen heeft gekweten. Dit doet geen afbreuk aan het feit dat het risico op beschadiging of tenietgaan van de goederen of materialen vanaf de levering of de aankomst op de werf overgaat op de klant.

8.2. Indien het vertrouwen van ATS NV in de kredietwaardigheid van de klant geschokt wordt door gerechtelijke beslissingen of enige andere aanwijsbare gebeurtenis, die de getrouwe uitvoering van de op de klant rustende verbintenissen in vraag stellen of onmogelijk maken, kan ATS NV van de klant geschikte (desgevallend bijkomende) bankwaarborgen eisen, in afwachting waarvan ATS NV de uitvoering van de op haar rustende verbintenissen kan schorsen.

Indien de klant geen waarborgen stelt binnen een redelijke termijn, die niet meer dan acht dagen zal bedragen, kan ATS NV van rechtswege, zonder ingebrekestelling en met onmiddellijke ingang de overeenkomst ontbonden verklaren, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

8.3. Hetzelfde geldt indien de klant nalaat enige factuur, voor deze of enige andere overeenkomst, op de overeengekomen datum te betalen en dit totdat alle openstaande facturen en/of saldi zijn vereffend.

8.4. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, brengt geen schuldvernieuwing met zich mee en laat de toepasselijkheid van deze voorwaarden onverlet.

 1. Aansprakelijkheid en garantie

9.1. Tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen wordt op de geleverde materialen en diensten garantie verstrekt gedurende een periode van één jaar vanaf de voorlopige oplevering. De waarborg wordt beperkt tot een periode van zes maanden vanaf de voorlopige oplevering indien de geleverde materialen en/of installaties dag en nacht in werking zijn.

9.2. Indien de klant het gebruik bedingt van materiaal van een bepaalde kwaliteit, oorsprong of soort of van een bepaald uitvoeringsprocédé, dan verleent ATS NV geen garantie op die materialen en/of werken en is ATS NV vrijgesteld van elke aansprakelijkheid met betrekking tot de schade die (mede) zijn oorsprong vindt in de keuze van dat materiaal of procedé.

9.3. De aansprakelijkheid van ATS NV omvat enkel het voorwerp van de overeenkomst en beperkt zich derhalve tot het herstellen van de schade die rechtstreeks uit de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst zou voortspruiten door, naar keuze van ATS NV, de vervanging, herstelling of terugbetaling van het gebrekkig onderdeel.

Aldus verbindt de klant er zich toe, in geval van enige tekortkoming in hoofde van ATS NV, haar toe te laten om deze tekortkoming zelf te herstellen binnen een redelijke termijn, welke niet minder dan vijftien dagen zal bedragen, alvorens enige andere aanspraak te laten gelden.

In geval van terugbetaling door ATS NV van één of meerdere gebrekkig bevonden onderdelen, zal de vergoeding niet hoger zijn dan de door de klant voor het onderdeel of de onderdelen in kwestie betaalde prijs.

Tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen, vallen de werktijden en de verplaatsingskosten niet onder de garantie.

Onrechtstreekse schade, zoals onder andere commerciële of financiële verliezen, de verhoging van algemene kosten, het verlies van verhoopte winst, cliënteel of besparingen of de kosten veroorzaakt door van een derde uitgaande betwistingen, kan in geen geval aanleiding geven tot schadeloosstelling, zelfs indien ATS NV voorafgaandelijk ingelicht werd over de mogelijkheid van die schade.

9.4. De totale schadevergoeding waartoe ATS NV gehouden zou zijn zal niet meer kunnen bedragen dan de door de klant in uitvoering van de overeenkomst betaalde sommen, onverminderd de bedragen die desgevallend zouden worden uitgekeerd in het kader van een door ATS NV onderschreven verzekeringspolis.

9.5. In geen geval zal ATS gehouden zijn voor een hoger bedrag dan datgene dat gedekt is door de door haar afgesloten verzekeringspolissen, met inbegrip van de eventuele vrijstelling(en).

9.6. ATS NV zal niet aansprakelijk zijn wegens enige vertraging in of tekortkoming aan de uitvoering van de verbintenissen van de overeenkomst indien deze vertraging of tekortkoming door overmacht is ontstaan. Overmacht duidt op alle gebeurtenissen die onafhankelijk zijn van de wil van de partijen, zoals bijvoorbeeld oorlog, oproer, brand, epidemie, overheidsmaatregelen, laattijdige levering door de leverancier, staking bij de leveranciers of onderaannemers, faillissement van de leveranciers of onderaannemers, tekort aan arbeidskrachten, tekort aan brandstof, vernieling van machines of goederen, enz.

 1. Wijziging, opzegging en ontbinding van de overeenkomst

10.1. De overeenkomst kan slechts worden gewijzigd op basis van een uitdrukkelijk en schriftelijk voorstel dat eveneens uitdrukkelijk en schriftelijk dient te worden aanvaard.

Elke partij heeft het recht de overeenkomst op te zeggen, desgevallend met onmiddellijke ingang.

Elke partij heeft het recht de overeenkomst van rechtswege, zonder ingebrekestelling en met onmiddellijke ingang, ontbonden te verklaren indien de andere partij op ernstige wijze tekort komt aan haar verbintenissen en nalaat deze tekortkoming te herstellen of te beëindigen binnen een termijn van 15 dagen na ontvangst van een schriftelijke aanmaning, behoudens in geval van overmacht.

10.2. Indien een door ATS NV uitdrukkelijk aanvaarde wijziging van de overeenkomst een vermindering van de prijs tot gevolg heeft, zal de klant een forfaitaire en niet te herleiden vergoeding ten bedrage van 10% van de prijsvermindering verschuldigd zijn.

Indien de klant de overeenkomst opzegt of indien de overeenkomst ten gevolge van diens tekortkoming(en) wordt ontbonden vóór het begin van de uitvoering van de werken, zal een forfaitaire en niet te herleiden schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 30% van de overeengekomen prijs.

Indien de klant de overeenkomst opzegt of indien de overeenkomst ten gevolge van diens tekortkoming(en) wordt ontbonden nadat de uitvoering ervan door ATS NV is aangevat, zal een forfaitaire en niet te herleiden schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan het bedrag van de op het ogenblik van de opzegging of de ontbinding gefactureerde voorschotten, met een minimum van 30% van de totale prijs.

Indien de overeenkomst door ATS NV wordt opgezegd of ten gevolge van diens tekortkoming wordt ontbonden zal aan de klant een vergoeding verschuldigd zijn gelijk aan het bedrag van de bewezen daadwerkelijk geleden schade, onverminderd de toepassing van hetgeen in artikel 9 van deze algemene voorwaarden is bepaald. 10.3. De vergoeding(en) die niet betaald zijn binnen een termijn van 15 dagen vanaf het eerste schriftelijk verzoek daartoe, vallen onder de toepassing van art. 7.4. van deze algemene voorwaarden.

 1. Toepasselijk recht

Alle met ATS NV gesloten overeenkomsten zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgisch materieel recht, zelfs indien de klant een andere nationaliteit heeft en/of de overeenkomst buiten België dient te worden uitgevoerd.

 1. Uitlegging van de overeenkomst

Indien een beding van de overeenkomst ongeldig zou zijn of onmogelijk kan worden uitgevoerd, dan zal dit beding zo worden gelezen dat het de betekenis krijgt die het nauwst bij de bestaande formulering aansluit waardoor het wel rechtsgeldig is en/of kan worden uitgevoerd.

 1. Bevoegde rechtbanken

In geval van geschil zijn alleen de rechtbanken en desgevallend het vredegerecht van de plaats van de vennootschapszetel van ATS NV bevoegd.